52B65133553864483F882C2043D06B37

บริษัท นอติลุสฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด

  • บริษัท นอติลุสฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ
    บริษัท พัทยาฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พศ. 2522  ภายใต้นโยบาย "ความสม่ำเสมอในคุณภาพ"  มุ่งเน้นการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเข้มงวด  เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพสูง ใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพดี  จวบจนในปี 2548 ได้มีการจดทะเบียนตั้งบริษัท นอติลุสฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าว  และรวมถึงจำหน่ายและกระจายสินค้าต่างๆ ที่จะนำเข้าจากต่างประเทศ  ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้มีศูนย์การตลาดเพื่อจัดจำหน่าย และกระจายสินค้าที่ประเทศเวียดนามอีกด้วย

  • ปัจจุบัน บริษัท นอติลุสฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ตรานอติลุส นอติลุสไลท์  ซีคราวน์  และมงกุฎทะเล  โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการตลาดและการกระจายสินค้า ซึ่งจะนำเสนอแต่สินค้าคุณภาพสูง  อีกทั้งยังเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่แตกต่างกัน

     

© 2011 Nautilus Food (Thailand) Limited. All rights reserved. เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา PATAYA FOOD